Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera

 

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Make Love Aparatment Premium zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Make Love Aparatment Premium.
 2.  Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być realizowany wyłącznie w Make Love Aparatment Premium.
 4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 5. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 6. Make Love Apartment/Make Love Aparatment Premium nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 7. Nabywcy Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Make Love Aparatment Premium z tytułu utraty lub zniszczenia Vouchera.
 8. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze i wynosi on maksymalnie 6 miesięcy od daty zakupu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w recepcji Make Love Apartemnt Premium (e-mail: recepcja@makelove-apartment.pl).
 2. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny przelewem gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera .
 4. Make Love Apartment Premium ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
  a. upłynął termin ważności Vouchera,
  b. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 5. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do 7 dni przez przyjazdem. W innym przypadku voucher traci ważność.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje rachunek.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Make Love Apartment Premium na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest rachunek wydany przy zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.makelove-apartment.pl Apartament ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.